Xpertises

Xpertises is onderdeel van hand- en polskliniek Xpert Clinic. Xpert Clinic is in 2008 gestart door handchirurgen Reinier Feitz en Thybout Moojen. Zij hebben zich beiden, na hun opleiding tot plastisch chirurg, gespecialiseerd in de hand- en polschirurgie. Xpert Clinic heeft vestigingen in Eindhoven, Enschede, Hilversum, Rotterdam, Velp en Zeist. Zowel Xpert Clinic als Xpertises zijn onderdeel van Equipe Zorgbedrijven. Klinieken uit deze groep houden elkaar scherp en hanteren strenge kwaliteitsnormen.

Werkwijze

Aanmelding

Een patiënt kan voor een expertise zowel schriftelijk of per mail (xpertise@xpertclinic.nl) verwezen worden. Reserveringen kunnen telefonisch aangevraagd worden, deze moet u binnen 4 weken bevestigen. Bij een aanvraag voor een expertise verzoeken wij u het gehele dossier naar ons toe te sturen.

Dossier

Het dossier bevat: – Algemene patiëntgegevens inclusief een mailadres van patiënt en desbetreffende verwijzer, voor een snellere communicatie. – Kopie brieven medische correspondentie, eventuele gemaakte röntgen/ MRI en vraagstellingen voor verwerking van het zakelijk gedeelte. – Indien nodig kan aangegeven worden om bepaalde stukken/aanvullende onderzoeken te retourneren.

Verdere informatie betreffende de verwijzing

In de verwijzing dient u duidelijk aan te geven of de patiënt inzage- en blokkeringsrecht heeft. Tevens dient u aan te geven of er, in geval van een taalbarrière, er een tolk ingezet moet worden. Als verwijzer bent u verantwoordelijk voor inzetten van de tolk. In het geval van een taalbarrière ontvangt de patiënt een formulier waarop zij aan moeten geven hoe zij om wensen te gaan met een eventueel inzage- en blokkeringsrecht. Dit kan of via de tolk verlopen of het verslag wordt rechtstreeks verstuurd naar de verwijzer. Indien de rapportage naar meerdere partijen verstuurd moet worden dient u dit in de verwijzing te vermelden met volledige adressen en contactpersonen. Als verwijzer bent u verplicht om aan te geven of er een conceptrapport moet worden opgesteld. Dit houdt in dat er na inzage door de patiënt eerst een conceptrapportage verstuurd zal worden aan alle partijen alvorens het definitieve rapport wordt opgemaakt.

Concept fase

Bij inzage- en blokkeringsrecht wordt een conceptrapport opgesteld en verstuurd naar patiënt, waarbij de termijn van inzage van 3 weken redelijk is. Binnen deze termijn kan de patiënt aan geven of hij /zij al dan niet gebruik maakt van het blokkeringsrecht. Tevens kan de patiënt aanpassingen indienen betreffende feitelijke zaken. Indien patiënt geen reactie geeft binnen deze termijn en /of niet bereikbaar is, wordt de opdrachtgever ingelicht. Het Inzage- en blokkeringsrecht geven geen correctierecht, behalve feitelijke onjuistheden, het rapport zal niet worden gewijzigd zonder dat zowel patiënt als verwijzer hierover door de handchirurg in kennis worden gesteld. Indien patiënt geen gebruik maakt van het blokkeringsrecht, dan wordt het conceptrapport tegelijkertijd naar patiënt en verwijzer verstuurd om hen in het kader van hoor- en wederhoor gelegenheid te geven om opmerkingen te maken of nadere vragen te stellen. Het inlassen van een dergelijke “conceptfase” geschiedt echter uitsluitend als de aanvragende partijen dan wel de rechter hiertoe een verzoek doen. Dit verzoek moet in de aanvraagbrief worden vermeld. De medisch specialist kan de door partijen geplaatste opmerkingen in zijn rapport verwerken dan wel op grond daarvan zijn rapport wijzigen, voor zover dit niet strijdig is met zijn onafhankelijke professionele oordeel.

Planning

Onze medisch specialisten hebben enige wachttijd, welke kunnen oplopen tot 6 maanden. Bij een verwijzing, niet gericht aan een specifieke handchirurg, wordt gekeken naar de eerst mogelijke datum voor een expertise bij de handchirurgen. Een patiënt wordt schriftelijk uitgenodigd op het aangegeven postadres zoals vermeld op de verwijzing. Bij deze uitnodiging ontvangt de patiënt een code waarmee hij/zij kan inloggen op een beveiligde website. Op deze website treffen zij een persoonlijke pagina met een aantal vragenlijsten, passend bij de aangegeven klachten. Deze vragenlijsten worden voor de expertise door de handchirurg doorgenomen en uitgebreid besproken bij het onderzoek. De verwijzer ontvangt een bevestiging per mail van de geplande expertise. Hierbij wordt ook aangegeven als er eventueel een mogelijkheid eerder is bij een collega handchirurg.

Onderzoek

De medisch specialist is niet de behandelend arts van desbetreffende patiënt. Op geen enkele wijze neemt de expert de rol van hulpverlener aan of suggereert hij die rol in de toekomst te gaan vervullen. Er is geen sprake van een andere vorm van belangenverstrengeling. Een expertise neemt ongeveer anderhalf uur in beslag en bestaat uit een onderzoek bij de handchirurg en een onderzoek door de handtherapeut. Voorafgaand aan het onderzoek worden de patiëntgegevens met patiënt zelf doorgenomen en is patiënt verplicht zichzelf te legitimeren (paspoort/ rijbewijs). Het onderzoek van de handchirurg bestaat uit een anamnese en een lichamelijk onderzoek. Het onderzoek van de handtherapeut bestaat uit een specifiek lichamelijk onderzoek. De functies van de hand en pols worden hierbij reproduceerbaar gemeten en vastgelegd. Hierbij wordt ook een zeer nauwkeurige berekening van het invaliditeitspercentage (de erkenning van desbetreffende handicap) opgesteld met behulp van de AMA Guide 6e editie.

Tijdspad

Onze deskundige rapportages worden binnen een streeftijd van 9 weken verzorgd aan de opdrachtgever c.q. betrokkenen partijen: Rapportage – Conceptrapportage wordt opgesteld met beantwoording vragen – Verwerking eventuele aanvullende onderzoeken ( Lichtfoto’s, röntgenfoto’s, EMG) – E-Link – Berekening invaliditeit volgens AMA-guides 6e editie 4 tot 6 weken na de expertise – Concept rapportage verstuurd ter inzage naar patiënt (bij inzage- en blokkeringsrecht) – Indien de patiënt geen gebruik maakt van zijn inzage- en blokkeringsrecht wordt het concept verstuurd naar opdrachtgever, patiënt en de betrokken partijen. 8 tot 9 weken – Eventuele ingediende aanpassingen (feitelijke zaken) worden aangepast. – Conceptrapportage (bij aanvraag) wordt verstuurd naar aangegeven betrokken partijen. – Definitief rapport wordt verstuurd naar aangegeven betrokken partijen.

Vragen?

088 - 7785203

Mail ons

Uw voordelen

  • Gedetailleerde rapporten
  • Beoordeling door ervaren handchirurgen en handtherapeut
  • Krachttest en Range of Motion op de graad nauwkeurig door de computer geregistreerd
  • Onderdeel van toonaangevende hand- en polskliniek Xpert Clinic
  • Documentatie met een door de AMA geaccrediteerd software systeem