Medische expertise

MEDISCHE EXPERTISE

Betreft meestal aanvragen voor onafhankelijk deskundigenonderzoek op verzoek van twee partijen. Een partij betreft dan gewoonlijk een persoon die stelt dat hij (of zij) lichamelijke schade heeft opgelopen door een ongeval of door een vermeende kunstfout van een hulpverlener. Deze partij stelt dan de bij het ongeval betrokken tegenpartij of de hulpverlener aansprakelijk voor de schade. De bij het ongeval betrokken tegenpartij en die hulpverlener zijn vrijwel altijd verzekerd voor dergelijke wettelijke aansprakelijkheidsstellingen. In die gevallen is de tweede partij gewoonlijk de WA-verzekeraar. Beide partijen beschikken gewoonlijk naast een juridische belangenbehartiger (meestal een advocaat) ook over een medisch adviseur. De expertiserende chirurg wordt dan gevraagd de lichamelijke gevolgen van het ongeval en wat deze betekenen voor de persoon in kwestie, in kaart te brengen. In geval van een vermeende kunstfout, komt daarbij de vraag of onder de gegeven omstandigheden van een kunstfout gesproken mag worden. Daarbij dienen de antwoorden op deze vragen goed onderbouwd te worden, vaak met relevante gegevens uit de wetenschappelijke literatuur, richtlijnen van de beroepsgroep e.d. Meestal heeft de ‘beschadigde’ partij recht op inzage, recht op correctie van feitelijke onjuistheden in het rapport en recht op blokkering van het rapport. Het recht op blokkering is bedoeld om de privacy van mensen te beschermen en zou dus alleen uitgeoefend moeten worden, wanneer betrokkene meent dat het rapport zijn (of haar) privacy in ernstige mate aantast. In de praktijk komt dit zelden voor.

Pas nadat de medische expert van beide partijen het commentaar heeft binnen gekregen en in zijn rapportage heeft verwerkt, kan het rapport definitief gemaakt worden.

MEDISCHE EXPERTISE VOOR HANDCHIRUGIE

Het onderzoek dat betrokkene voor een medische expertise op dit gebied moet ondergaan, bestaat uit een zeer uitgebreide anamnese gericht op de medische voorgeschiedenis, het letsel, de huidige staat en de impact op het dagelijks leven en beroep, tevens een gericht hand onderzoek door zowel de handchirurg als een meetkundig onderzoek door de handtherapeut. De functies van de hand en pols worden hierbij reproduceerbaar gemeten en vastgelegd. Hierbij wordt ook een zeer nauwkeurige berekening van het invaliditeitspercentage (de erkenning van desbetreffende handicap) opgesteld volgens AMA Guide 6e editie. Het medisch dossier en de bevindingen tijdens het expertise onderzoek worden vervolgens in een discussie overwogen en er wordt indien van toepassing een aanbeveling gedaan.

KLEIN GERICHT ONDERZOEK (KGO)

Aanvragers voor een KGO zijn bijvoorbeeld bedrijfsartsen of verzekeringsartsen.
Een Klein Gericht Onderzoek (KGO) bestaat uit enkele vragen, aangevuld met een hand onderzoek van zowel de handchirurg als de handtherapeut. Dit onderzoek is voornamelijk gericht op de prognose en herstelmogelijkheden van cliënt.

In tegenstelling tot het rapport van een medische expertise, wordt hier géén invaliditeitsberekening gegeven.

MEDISCHE EXPERTISE WETTELIJKE (BEROEPS)AANSPRAKELIJKHEID (WA)

Medisch-specialistische expertises zijn vaak nodig in het kader van een wettelijke aansprakelijkheidstelling. In de meeste gevallen betreft het een ongeval, waarbij twee partijen bij betrokken zijn en waarbij een partij stelt dat hij lichamelijke schade (letsel) heeft geleden waarvoor hij de andere partij verantwoordelijk houdt en daarom van die partij een geldelijke schadevergoeding eist. In geval van een beroepsaansprakelijkheidstelling, stelt een gelaedeerde partij dat hij door het handelen of nalaten van handelen van een (para)medische hulpverlener lichamelijke schade heeft opgelopen. Doordat vrijwel iedereen verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid, is de tweede partij meestal de verzekeraar van de persoon die genoemde schade mogelijk veroorzaakt heeft. De medisch-specialistische expertise moet dan, kort samengevat, antwoord geven op de volgende vragen:

  • Welke lichamelijke klachten en afwijkingen zijn er bij gelaedeerde aanwezig?
  • Welke van die gevonden afwijkingen zijn verantwoordelijk voor welke klachten en beperkingen die gelaedeerde momenteel aangeeft te hebben?
  • Welke van die gevonden klachten en afwijkingen zijn een direct gevolg van het ongeval, ofwel wat is het medisch-causale verband tussen klachten en afwijkingen enerzijds en het ongeval anderzijds?
  • Kunnen die klachten, afwijkingen en daaruit voortvloeiende beperkingen in de toekomst nog verergeren of verbeteren?
  • Welke klachten en afwijkingen en daaruit voortvloeiende beperkingen zou gelaedeerde hebben of alsnog kunnen ontwikkelen wanneer het ongeval hem niet overkomen zou zijn?

In geval van een beroepsaansprakelijkheidstelling, komt daarbij nog de vraag of er sprake is geweest van een kunstfout die tot lichamelijke schade heeft geleid.
Daarbij dienen de antwoorden op deze vragen goed onderbouwd te worden, vaak met relevante gegevens uit de wetenschappelijke literatuur, richtlijnen van de beroepsgroep e.d.

Meestal heeft de ‘beschadigde’ partij recht op inzage, recht op correctie van feitelijke onjuistheden in het rapport en recht op blokkering van het rapport. Het recht op blokkering is bedoeld om de privacy van mensen te beschermen en zou dus alleen uitgeoefend moeten worden, wanneer betrokkene meent dat het rapport zijn (of haar) privacy in ernstige mate aantast. In de praktijk komt dit zelden voor want als het rapport geblokkeerd wordt , is het rapport nog steeds in zijn conceptfase en kan pas becommentarieerd worden door beide partijen wanneer het door betrokkene is vrijgegeven, dus wanneer die niet van zijn (of haar) blokkeringsrecht gebruik heeft gemaakt. Pas dan kan de medische expert het concept rapport opsturen naar beide partijen met de vraag binnen een gestelde tijd (gewoonlijk 4-6 weken) commentaar op het concept rapport te leveren. Dit commentaar wordt door de expert verwerkt waarbij hij laat zien of en waar hij het concept rapport naar aanleiding daarvan heeft gewijzigd. Hierna is het rapport definitief en wordt opnieuw naar beide partijen gestuurd.

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN / ONGEVALLENVERZEKERING

Wanneer er een beroep wordt gedaan op een particulieren AO OF OV verzekering kan de medisch adviseur van de verzekeraar een specialistische rapportage vragen ter vaststelling van ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen. Bij een conflict tussen een verzekerde en de verzekeraar kan de verzekerde ook zelf het initiatief nemen tot een medische rapportage.

Vragen?

088 - 7785203

Mail ons

Uw voordelen

  • Gedetailleerde rapporten
  • Beoordeling door ervaren handchirurgen en handtherapeut
  • Krachttest en Range of Motion op de graad nauwkeurig door de computer geregistreerd
  • Onderdeel van toonaangevende hand- en polskliniek Xpert Clinic
  • Documentatie met een door de AMA geaccrediteerd software systeem