Client

Aanvragers voor een medische expertise zijn bijvoorbeeld medisch adviseurs, advocaten en verzekeringsartsen. Een expertise bestaat uit een medisch en lichamelijk onderzoek van de handchirurg en een lichamelijk onderzoek van de handtherapeut. De functies van de hand en pols worden hierbij reproduceerbaar gemeten en vastgelegd. Hierbij wordt ook een zeer nauwkeurige berekening van het invaliditeitspercentage (de erkenning van desbetreffende handicap) opgesteld volgens AMA Guide 6e editie.

Uitnodiging

Voor het onderzoek ontvangen wij uw gegevens van uw medisch adviseur/ advocaat. Helaas krijgen wij bij deze gegevens niet altijd een telefoonnummer en/of een E-mailadres. Wij versturen u een uitnodiging met het verzoek om het voorstel van datum van onderzoek, schriftelijk te bevestigen. Als de medisch adviseur/ advocaat geen specifieke voorkeur heeft voor een specialist, wordt u uitgenodigd bij de dichtstbijzijnde locatie van uw woonadres. Bij deze uitnodiging ontvangt u een overzicht van de ontvangen brieven, deze kunt u checken op volledigheid. Beeldvormend materiaal zoals röntgenfoto’s, MRI en een echo, moeten ook aanwezig te zijn voor het onderzoek . Mocht u correspondentie of aanvullende onderzoeken missen in het overzicht, dan vragen wij u om een machtiging in te vullen en te onderteken, zodat wij de ontbrekende stukken kunnen opvragen.

Vragenlijsten

Om een goed beeld te krijgen van uw huidige klachten en de klachten die u in het verleden gehad hebt, vragen wij u een aantal korte vragenlijsten in te vullen in Pulse, ons uitkomstenregistratiesysteem. Bij de uitnodiging ontvangt u een code “token”, waarmee u via een aangegeven site https://pulse.equipezorgbedrijven.nl/ask de vragenlijsten kunt invullen. Deze vragenlijsten moeten minimaal 48 uur voor de afspraak ingevuld worden, zodat de specialist zich kan voorbereiden op het onderzoek. Dit betekent voor u dat uw bezoek voor de expertise efficiënter verloopt.

Onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek worden uw gegevens met u doorgenomen en bent u verplicht zichzelf te legitimeren (paspoort/ rijbewijs). Een expertise neemt ongeveer anderhalf uur in beslag en bestaat uit een onderzoek bij de handchirurg en een onderzoek door de handtherapeut. Het onderzoek van de handchirurg bestaat uit een anamnese en een lichamelijk onderzoek. Het onderzoek van de handtherapeut bestaat uit een specifiek lichamelijk onderzoek. De functies van de hand en pols worden hierbij reproduceerbaar gemeten en vastgelegd. Aanvullende diagnostiek zoals een MRI scan, Röntgenfoto of EMG kunnen onderdeel uitmaken van een expertise.

Rapportage

De specialist gaat uw medische klachten beoordelen en zijn bevindingen vastleggen in een rapport. Afhankelijk van de afspraken met uw medisch adviseur/ advocaat zal dit rapport ter inzage of ter goedkeuring aan u worden voorgelegd.

Concept fase

Bij inzage recht wordt er een conceptrapport opgesteld en eerst naar u verstuurd, waarbij het termijn van inzage van 3 weken redelijk is. Binnen dit termijn kunt u aan geven of u al dan niet gebruik maakt van het blokkeringsrecht. Tevens kunt u aanpassingen indienen betreffende feitelijke zaken. Indien u geen reactie geeft binnen het termijn en /of niet bereikbaar is, wordt uw opdrachtgever ingelicht. Het Inzagerecht geeft geen correctierecht, behalve feitelijke onjuistheden, het rapport zal niet worden gewijzigd zonder dat zowel u als verwijzer hierover door de handchirurg in kennis worden gesteld. Indien u geen gebruik maakt van het blokkeringsrecht, dan wordt het conceptrapport tegelijkertijd naar u en verwijzer verstuurd, om hen in het kader van hoor- en wederhoor gelegenheid te geven om opmerkingen te maken of nadere vragen te stellen. Bij veel expertises heeft u recht op blokkering van het rapport. Indien er sprake is van blokkeringsrecht dan zullen wij u als eerste het conceptrapport sturen en verzoeken of u wil aangegeven of u al dan niet van het blokkeringsrecht gebruik maakt. U kunt dan, na lezing van de conceptrapportage, aangeven of u gebruik maakt van uw blokkeringsrecht. Als u het rapport blokkeert zal dat niet naar de aanvrager(s) worden gezonden. De aanvrager(s) kunnen dan aan deze blokkering wel consequenties verbinden.

Rapportage

 • Conceptrapportage wordt opgesteld met beantwoording vragen
 • Verwerking eventuele aanvullende onderzoeken ( Lichtfoto’s, röntgenfoto’s, EMG)
 • E-Link
 • Berekening invaliditeit volgens AMA-guides 6e editie

4 tot 6 weken na de expertise

 • Concept rapportage verstuurd ter inzage naar cliënt (bij inzage- en blokkeringsrecht)
 • Indien cliënt geen gebruik maakt van zijn inzage- en blokkeringsrecht wordt het concept verstuurd naar opdrachtgever, cliënt en de betrokken partijen.

8 tot 9 weken

 • Eventuele ingediende aanpassingen (feitelijke zaken) worden aangepast.
 • Conceptrapportage (bij aanvraag) wordt verstuurd naar aangegeven betrokken partijen.
 • Definitief rapport wordt verstuurd naar aangegeven betrokken partijen.

Afmelding onderzoek

Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan verzoeken wij u ons uiterlijk 48 uur van te voren te bellen. Wanneer u uw afspraak na deze tijd annuleert zijn wij genoodzaakt de kosten van de expertise in rekening te brengen. Om uw afspraak te verzetten of annuleren kunt u ons bereiken op telefoonnummer: 088-7785283.

Vragen?

088 - 7785203

Mail ons

Uw voordelen

 • Gedetailleerde rapporten
 • Beoordeling door ervaren handchirurgen en handtherapeut
 • Krachttest en Range of Motion op de graad nauwkeurig door de computer geregistreerd
 • Onderdeel van toonaangevende hand- en polskliniek Xpert Clinic
 • Documentatie met een door de AMA geaccrediteerd software systeem